Forretningsbetingelser for UrbanWineBox ApS

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet [www.urbanwinebox.com] accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser. Gældende fra den 1. april, 2020.


§ 1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af UrbanWineBox ApS, CVR-nr. 37266124, Bohrsgade 5, Kælderen, 1799 København V(herefter ”UWB”).

1.2 Alene personer over 18 år kan benytte sig af UWB’s ydelser. Ved accept af disse forretningsbetingelser erklærer du, at du er fyldt 18 år.

§ 2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af UWB tilbudte ydelser, herunder adgang til at benytte UWB’s tilbud om vinopbevaring samt adgang til annoncering af vintilbud og køb gennem UWB’s formidlingsplatform, forudsætter medlemskab af UWB.

2.2 Et medlem som opretter en annonce for vinsalg kaldes herefter for ”Sælger”. Et medlem, som benytter sig af en annonce til at købe vin, kaldes herefter for ”Køber”.

2.3 Medlemskab af UWB bliver etableret og er gyldigt ved opfyldelse af følgende kumulative betingelser:

a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for UWB. b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i UWB’s medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook- profil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af UWB, anses medlemskabet automatisk for ophørt. c) Medlemmets accept af UWB’s Persondatapolitik, som findes på UWB's hjemmeside.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med oprettelsen af medlemskabet en bekræftelse, som sendes til medlemmets angivne e-mailadresse.

2.5 UWB er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. I tilfælde af sådan opsigelse notificeres medlemmet på dennes angivne e-mailadresse. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”min konto”. Dog kompenseres der ikke for betaling for det resterende kvartal se 3.1.1.

§ 3 Ydelser

3.1 Opbevaring af vin ved UWB

3.1.1 UWB’s medlemmer kan lade egne vine blive registreret og opbevaret i UWB’s vinopbevaringsdepot (herefter "UWB's vinkælder"). Sådanne registrerede vine benævnes herefter ”Vinprodukter”. Vinprodukter opbevares mod betaling, i forhold til den enkelte brugers type medlemskab og flaskebeholdning. Opbevaring af 1-12 flasker er gratis**, hvorefter prisen er baseret på følgende model (herefter benævnes ”Abonnementer”): 13-50 flasker 19,95 EUR pr. måned (Bronze), 51-200 flasker 49,95 EUR pr. måned (Sølv), 201-500 flasker 99,95 EUR pr. måned (Guld), mere end 500 flasker aftales individuelt med det pågældende medlem.

**Starting January 1st 2021, "Free" will be changed to "Copper", and include free storage of up to 25 bottles for a limited time being the registration month, plus the whole following month, and afterwards €5 per month. Read more here

3.1.1.1 Regulering af abonnement (Free, Bronze, Sølv, Guld) foregår ved automatisk optælling af flaskebeholdning ved månedskift, og UWB forebeholder sig retten til at regulere priserne heraf forudsat forudgående varsling via emails til medlemmerne.

3.1.2 UWB forbeholder sig retten til diskretionært at afvise opbevaring af Vinprodukter, som UWB skønner har en værdi under DKK 150, samt opbevaring af produkter som efter UWB’s opfattelse ikke udgør vin. Er produkter som afvises fra opbevaring under dette pkt. 3.1.2 ikke afhentet af medlemmet senest en uge efter, at UWB har afsendt meddelelse til medlemmets senest angivne e-mailadresse om afvisningen, har UWB ret til at destruere disse.

3.1.3 Ved indlevering af Vinprodukter til UWB’s vinkælder tildeles hvert Vinprodukt en unik kode, der gør det muligt at spore Vinproduktet i UWB's system og via UWB’s hjemmeside. Denne kode knytter samtidigt Vinproduktet til det enkelte medlems brugerkonto.

3.1.4 Vinprodukter kan indleveres og afhentes i de til enhver tid gældende åbningstider, som figurerer på hjemmesiden, på følgende adresse:
urbanwinebox.com/about-us

3.1.5 Et medlem kan også indlevere Vinprodukter ved at angive UWB som modtager, når medlemmet køber Vinprodukter ved fjernsalg. UWB vil da modtage Vinprodukterne på vegne af medlemmet og sørge for at registrere Vinprodukterne på medlemmets brugerkonto. UWB er ikke ansvarlig for forsendelsen af produkter til UWB eller for skader, som måtte ske på disse produkter før disse kommer i UWB’s fysiske besiddelse.

3.1.6 Vinprodukter kan alene afhentes af personer, der er fyldt 18 år.

3.1.7 Ved afhentning af Vinprodukter forbeholder UWB sig retten til at forlange, at medlemmet fremviser gyldig billedlegitimation, samt at nægte udlevering hvis sådan legitimation ikke kan fremvises, eller hvis afhenteren er under 18 år.

3.1.8 Hvis Vinprodukter indleveres i kasser eller anden emballage, har UWB ret til at kassere sådan emballage[, i det omfang emballagen ikke er fyldt, fx som følge af medlemmets afhentning og/eller salg af enkelte vine fra en kasse], Dette gøres af hensyn til UWB’s optimale udnyttelse af pladsforhold. Kasseret emballage erstattes ikke af UWB.

3.1.9 Ved ophør af medlemskab uanset årsag skal medlemmet afhente alle sine Vinprodukter inden 6 måneder, og betaling heraf er fortsat gældende hvis vinene ej er afhentet. Gør medlemmet ikke dette, overgår medlemmets Vinprodukter til UWB. Dette kan dog først ske tidligst 3 måneder efter UWB har afsendt et påkrav pr. brev til medlemmets senest angivne adresse samt en e-mail til medlemmets senest angivne e-mailadresse herom.

3.1.10 De opbevarede Vinprodukter markeres med en individuel kode, så Vinprodukterne er individualiserede, og ejermanden klart kan identificeres, fx i det tilfælde at UWB skulle gå konkurs. Da Vinprodukterne tilhører brugeren og er klart individualiserede, risikerer brugeren ikke, at opbevarede Vinprodukter bliver inddraget i UWB’s konkursbo i tilfælde af UWB’s konkurs.

3.2 Køb og salg af Vinprodukter

3.2.1 Køb og salg af Vinprodukter mellem medlemmer

3.2.1.1 UWB’s medlemmer erhverver fra UWB adgang til en formidlingsplatform (herefter kaldet ”Formidlingsplatformen”). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt at etablere den fornødne kontakt mellem Købere og Sælgere, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende køb og salg af Vinprodukter. Når sådanne aftaler indgås mellem medlemmer, er UWB alene en uafhængig tredjemand, der assisterer parterne med at formidle aftalen. UWB er ikke ansvarlig for Køberens eller Sælgerens opfyldelse af handlen og bærer intet ansvar for de oplysninger, som er anført om Vinproduktet i de enkelte annoncer.

3.2.1.2 I forbindelse med salg af Vinprodukter sørger UWB som tredjemand for at modtage betaling fra Køberen og for at overføre denne betaling til Sælgeren.

3.2.1.3 Sælger er indforstået med, at forbrugere, som køber Vinprodukter via UWB, vil have en fortrydelsesret jf. pkt. 10. Gennemførslen af Sælgers handel er således betinget af Købers anvendelse af Købers fortrydelsesret, og handlen er underlagt vilkårene for fortrydelsesret anført i pkt. 10 (herunder i vilkårene om håndtering, betaling og en eventuel værdiforringelse). UWB bærer intet ansvar såfremt Køber vælger at anvende sin fortrydelsesret, eller såfremt et returneret Vinprodukt er værdiforringet.

3.2.1.4 Når et medlem køber et Vinprodukt gennem Formidlingsplatformen, indgår Køberen samtidig en aftale med UWB om opbevaring af Vinproduktet, og Køberen angiver i forbindelse med købet UWB som uafhængig modtager af Vinproduktet på vegne af Køberen. I forbindelse hermed overføres det solgte Vinprodukt fra Sælgerens brugerkonto til Køberens brugerkonto, således at Vinproduktet herefter opbevares af UWB for Køberen. Opbevaringen af købers Vinprodukter reguleres under disse forretningsbetingelsers punkt 3.1.

3.2.1.5 Levering af et Vinprodukt anses som værende sket, når Vinproduktet er overgået fra Sælgerens brugerkonto til Køberens brugerkonto, og Vinproduktet opbevares af UWB på vegne af Køberen.

3.2.1.6 Ved ophør af medlemskab uanset årsag slettes alle medlemmets annoncer for salg af Vinprodukter.

3.2.2 Køb af Vinprodukter fra UWB-samarbejdspartnere

3.2.2.1 UWB’s medlemmer kan gennem Formidlingsplatformen indgå aftaler om køb af Vinprodukter med professionelle vinhandlere, som UWB har indgået særskilte aftaler med (herefter ”UWB-samarbejdspartnere”).

3.2.2.2 Når sådanne aftaler indgås mellem et medlem og en UWB-samarbejdspartner, er UWB alene en uafhængig tredjemand, der assisterer UWB-samarbejdspartner og medlemmet med at formidle handlen. UWB er ikke ansvarlig for Køberens eller UWB-samarbejdspartnerens opfyldelse af handlen og bærer intet ansvar for de oplysninger, som er anført om vinen i de enkelte annoncer.

I forbindelse med et medlems køb af Vinprodukter fra UWB-samarbejdspartnere sørger UWB som tredjemand for at modtage betaling fra Køberen og for at overføre denne betaling til UWB-samarbejdspartneren.

3.2.2.3 Når et medlem køber Vinprodukter fra en UWB-samarbejdspartner gennem Formidlingsplatformen, indgår Køberen samtidig en aftale med UWB om modtagelse og opbevaring af Vinprodukterne hos UWB, og Køberen angiver i forbindelse med købet UWB som uafhængig modtager af Vinprodukterne på vegne af Køberen.

3.2.2.4 Vinprodukter, der sælges af UWB-samarbejdspartnere, opbevares ikke i alle tilfælde i UWB’s vinkælder, og vil derfor skulle sendes af UWB-samarbejdspartneren til UWB, som modtager Vinprodukterne på vegne af Køberen. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå klart af salgsannoncen, at Vinproduktet skal sendes til UWB’s vinkælder, hvad den estimerede leveringstid er, samt om der er nogen forsendelsesomkostninger.

3.2.2.5 Skal Vinproduktet sendes fra UWB-samarbejdspartneren til UWB’s vinkælder, sendes Vinproduktet af UWB-samarbejdspartneren til UWB, som ved modtagelsen registrerer Vinproduktet på Køberens brugerkonto, således at Vinproduktet herefter opbevares af UWB for Køberen. Opbevaringen af Købers Vinprodukter reguleres under disse forretningsbetingelsers punkt 3.1.

3.2.2.6 UWB er ikke ansvarlig for fremsendelsen af produkter fra UWB-samarbejdspartneren til UWB’s vinkælder eller for skader, som måtte ske på disse produkter før disse kommer i UWB’s fysiske besiddelse.

3.2.2.7 Opbevares det købte Vinprodukt allerede ved UWB’s vinkælder, overføres Vinproduktet fra UWB-samarbejdspartnerens brugerkonto til Køberens brugerkonto, således at Vinproduktet herefter opbevares af UWB for Køberen. Opbevaringen af Købers Vinprodukter reguleres under disse forretningsbetingelsers punkt 3.1.

3.2.2.8 Levering anses for værende sket, når Vinproduktet er registreret på Køberens brugerkonto.

§ 4 Priser for salg af Vinprodukter og betaling

4.1 Priser og betaling for salg af Vinprodukter gennem Formidlingsplatformen mellem medlemmer

4.1.1 En Sælger fastsætter selv til hvilken pris, Sælgeren ønsker at sælge sine Vinprodukter ved oprettelsen af en annonce for salg heraf. Som betaling for brug af Formidlingsplatformen betaler Sælgeren 6,00% inkl. moms af den af Sælger angivne pris til UWB ved salg af Vinprodukter (herefter ”Salgsgebyret”). UWB opkræver ikke servicegebyr fra Køber for køb af Vinprodukterne via Formidlingsplatformen (herefter ”Servicegebyret”). Servicegebyret vil blive fratrukket salgsprisen inden udbetaling til Sælgeren. 

4.1.2 Sælger er ansvarlig for at medregne samtlige lovpligtige gebyrer, skatter, afgifter og lignende i den angivne pris, herunder eksempelvis moms, i det omfang salget af Vinprodukterne er underlagt momspligt, samt punktafgifter.

4.1.3 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for Vinprodukter. Ved brug af online betaling trækkes beløbet for Vinprodukterne på Køberens debit- eller kreditkort, når han eller hun køber Sælgerens Vinprodukter. Samtidig med betalingen trækkes, overgår Vinprodukterne fra Købers brugerkonto til Sælgers brugerkonto i UWB’s system, og en bekræftelses-email sendes til Købers og Sælgers angivne e-mailadresser. Beløbet for Vinprodukterne overføres til Sælgerens brugerkonto på UrbanWineBox.Com, hvorefter Sælger kan vælge at hæve beløbet. UWB fratrækker og beholder dog Salgsgebyret og Servicegebyret jf. pkt. 4.1. Såfremt Køberen har fortrydelsesret jf. punkt 10, vil UWB dog først overføre beløbet til Sælgerens brugerkonto på UrbanWineBox.Com, når fortrydelsesretten er udløbet.

4.2 Betaling for Vinprodukter købt fra UWB-samarbejdspartnere

4.2.1 Køb af Vinprodukter fra UWB-samarbejdspartnere betales som udgangspunkt på samme måde som køb af Vinprodukter fra andre brugere, jf. pkt. 4.1.3.

4.2.2 Skal Vinproduktet sendes fra UWB-samarbejdspartneren til UWB’s vinkælder, vil betaling dog først blive trukket fra Køberens debit- eller kreditkort, når Vinproduktet er afsendt fra UWB-samarbejdspartneren, og vinproduktet vil først blive registreret på Køberens brugerkonto, når Vinproduktet modtages hos UWB.

4.2.3 Der vil blive sendt en ordrebekræftelse når UWB-samarbejdspartneren har modtaget Købers bestilling, en afsendelsesbekræftelse når Vinproduktet er afsendt fra UWB-samarbejdspartneren og en modtagelsesbekræftelse når Vinproduktet er modtaget i UWB’s vinkælder og registeret på Køberens brugerkonto. Beskederne omtalt i dette pkt. 4.2.3 sendes til Køberens angivne e-mailadresse.

§ 5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på UWB’s hjemmeside fra medlemmer på egne eller andres vegne, er ikke tilladt udover ved oprettelse af salgsannoncer for Vinprodukter på Formidlingsplatformen.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem UWB og medlemmet. UWB forbeholder sig ret til uden varsel at slette indhold på UWB's hjemmeside og til at træffe yderligere foranstaltninger, som UWB anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af punkt 5.1.

§ 6 Medlemmets særlige forpligtelser

6.1 Medlemmet indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til UWB ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af UWB’s hjemmeside tilfører UWB’s hjemmeside usædeligt og/eller retsstridigt indhold og/eller virus, programmer eller software, som kan påføre UWB og/eller andre medlemmers software og hardware skade.

6.3 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på UWB’s hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til UWB’s formidling af ydelser, herunder specielt ved benyttelse af e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via UWB’s hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Medlemmet indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. UWB forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere medlemmets korrespondance med andre medlemmer via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

§ 7 Fejl, mangler og reklamationer for Vinprodukter købt gennem Formidlingsplatformen

7.1 Opstår der problemer i forbindelse med dit køb via Formidlingsplatformen eller i fht. din aftalepart (Køber eller Sælger), kan du rette henvendelse til UWB, hvorefter vi vil forsøge at være behjælpelig med at løse problemet. UWB's ansvar er dog begrænset som anført i pkt. 8 nedenfor.

7.2 Ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven, finder købelovens regler anvendelse mellem Køber og Sælger.

7.3 Opdager du som Køber fejl ved Vinproduktet, eller viser Vinproduktet sig på anden måde at være mangelfuldt, skal du reklamere til Sælgeren inden for rimelig tid, dvs. at du skal rette henvendelse til Sælgeren og gøre opmærksom på problemet. I modsat fald mister du retten til at påberåbe dig manglen. Din reklamationsret gælder i 2 år.

7.4 Reklamationer og krav skal rettes direkte til Sælgeren. Dog vil vi hos UWB gerne høre fra dig, hvis du har haft en dårlig oplevelse med en Sælger, så vi kan tage det op til overvejelse og eventuelt reagere på det. Til brug for evaluering af Sælgere vil vi gerne høre om din oplevelse på Info@UrbanWinebox.Com.

7.5 Er du forbruger, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet via www.forbrug.dk eller ved at rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

7.6 Du kan også benytte dig af EU’s online tvisteløsningsplatform, som du finder på følgende hjemmeside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Ansvarsbegrænsning for UWB

8.1 Ansvarsbegrænsning ved opbevaring af Vinprodukter i UWB’s vinkælder

8.1.1 UWB fraskriver sig ethvert ansvar for opbevaringen af Vinprodukter, herunder men ikke begrænset til skade eller værdiforringelse som følge af hændelige begivenheder og/eller simpel uagtsomhed fra UWB’s side, herunder men ikke begrænset til værdiforringelse som følge af prop i vinen, udsving i temperatur og luftfugtighed, forurening af luft, lys, beskadigelse af etiketter mv.

8.1.2 I forbindelse med opbevaring af Vinprodukter i UWB’s vinkælder er UWB’s erstatningsansvar under alle omstændigheder begrænset til maksimalt 50.000 kr. pr vinflaske, og maksimalt 1.000.000 kr. pr medlem i alt.

8.1.3 UWB er ikke ansvarlig for forsendelsen af produkter til UWB, såfremt et købt Vinprodukt sendes til UWB, fordi det ikke befinder sig i UWB’s vinkælder forud for handlen, eller for skader, som måtte ske på disse produkter før de kommer i UWB’s fysiske besiddelse.

8.2 Ansvarsbegrænsning i fht. UWB’s rolle som mellemmand ved køb og salg af Vinprodukter mellem medlemmer

8.2.1 I forbindelse med køb og salg af Vinprodukter mellem Købere og Sælgere er UWB alene mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform. UWB har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg og UWB’s rolle som mellemmand. Brugen af UWB’s formidling af køb og salg af Vinprodukter foregår derfor på medlemmernes eget ansvar, ligesom hvis de indgik aftalen direkte uden UWB's formidling. UWB hæfter ikke for eventuelle mangler eller fejl ved købte Vinprodukter. Alle reklamationer og krav vedrørende fejl og mangler ved Vinprodukter skal rettes mod Sælgeren.

8.2.2 Medlemmet er indforstået med og accepterer, at UWB ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på UWB’s hjemmeside.

8.2.3 UWB kan ikke drages til ansvar for ydelsernes tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

8.2.4 UWB kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, følgeskader og/eller indirekte tab, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

8.2.5 UWB kan ikke drages til ansvar for indholdet på UWB’s hjemmeside; herunder eksempelvis tekst eller information om udbudte Vinprodukter eller links, som er anført eller oplyst af medlemmer i fritekst-felter eller på anden vis på hjemmesiden.

§ 9 Databeskyttelse

9.1 Som led i vores levering af vores ydelser til dig, er det nødvendigt, at vi behandler en række af dine persondata. Du kan læse mere om vores brug af persondata i vores Persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside.

§ 10 Fortrydelsesret

10.1 Forbrugeres køb af Vinprodukter via Formidlingsplatformen

10.1.1 Hvis du som forbruger køber Vinprodukter via Formidlingsplatformen, har du 14 dages fortrydelsesret.

10.1.2 Fortrydelsesretten håndteres af UWB på vegne af Sælger, og den kan gøres gældende ved at rette henvendelse herom til UWB inden fortrydelsesrettens udløb. Du kan vælge, men behøver ikke, at gøre brug af standardformularen, som du finder her.

10.1.3 Fortrydelsesretten begynder at løbe, når et Vinprodukt er blevet overført fra Sælgers brugerkonto til Købers (din) brugerkonto og løber herefter i 14 dage. Skal et købt Vinprodukt sendes til UWB, fordi vinen ved købet ikke befinder sig i UWB’s vinkælder, begynder fortrydelsesretten at løbe, når vinen er registreret som et vinprodukt på Købers (din) brugerkonto og løber herefter i 14 dage.

10.1.4 Hvis du ønsker at anvende din fortrydelsesret, skal du - såfremt du allerede har afhentet Vinproduktet - levere det købte Vinprodukt tilbage til UWB inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor du anvendte din fortrydelsesret.

Hvis du ønsker at anvende din fortrydelsesret og ikke allerede har afhentet det købte Vinprodukt (dvs. så Vinproduktet fortsat ligger opbevaret hos UWB på vegne af dig), skal du blot inden for den anførte 14 dages-frist give UWB skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Når Vinproduktet er modtaget hos UWB, vurderer UWB om Vinproduktet stemmer overens med det købte og/eller om dette er forringet i værdi (eksempelvis pga. ødelæggelse af etiketten). Herefter tilbagebetaler UWB det beløb, som Køber har betalt for Vinproduktet fratrukket en eventuel værdiforringelse som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Bemærk at enhver åbning og/eller smagning af et Vinprodukt samt anvendelse af Coravin eller lignende, vil medføre, at Vinproduktets værdi forringes til 0 kr., da det ikke kan sælges igen, hvorfor du i så fald ikke vil kunne få penge tilbage efter en sådan handling.

10.1.5 Tilbagebetalingen sker ved en tilbageførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet.

10.1.6 Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger

10.2 Sælgeres salg til forbrugere via Formidlingsplatformen

10.2.1 Når du sælger Vinprodukter via Formidlingsplatformen til forbrugere, skal du tilbyde dem fortrydelsesret som fastsat i punkt 10.1.

10.2.2 UWB påtager sig at håndtere Køberes eventuelle brug af fortrydelsesretten mod til gengæld at tilbageholde Købers betaling frem til udløbet af fortrydelsesretten jf. punkt 4.3.

10.2.3 Modtager du fra Købere henvendelser vedrørende fortrydelsesretten, skal du straks orientere UWB herom og henvise Køberen til UWB.

§ 11 Ændringer af forretningsbetingelser

11.1 UWB forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

11.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af UWB’s hjemmeside.

§ 12 Øvrige bestemmelser

12.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

12.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.3 Enhver tvist mellem UWB og et medlem afgøres efter dansk ret.