Persondatapolitik for UrbanWineBox ApS

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

UrbanWineBox ApS (Herefter ”UWB”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan kontakte os vedrørende vores behandling af personoplysning via følgende kontaktoplysninger:

UrbanWinebox Aps
Enghavevej 80-82 4. Sal, 2450 København
CVR Nr: 37266124

Kontaktperson: Morten Tølbøl Sørensen
Telefon nr: +45 6013 1056
Mail: info@urbanwinebox.com
Website: Www.UrbanWineBox.com

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender disse typer data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Kontaktoplysninger, herunder dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer.
  • Dine bank- og betalingsoplysninger.
  • Oplysninger om din vinbeholdning og andre produkter, der opbevares hos os (din "vinbeholdning").
  • Oplysninger om de ydelser, du modtager fra os, og de handler du har foretaget via os.
  • Oplysninger om dine handlinger mens du bruger vores tjenester.
  • Oplysninger som du skriver i beskeder.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål, herunder:

  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester, og herunder den indgåede aftale om brug og vore forretningsbetingelser
  • Behandling af dine køb og salg via UWB’s formidlingsplatform og levering af vores ydelser, og herunder behandling af eventuelle reklamationer og fortrydelsesret
  • Forbedring af vores ydelser og statistik
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder for omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, ligesom du til enhver tid kan foretage ændringer af eller slette dine medlemsoplysninger under din profil .

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du kan også selv slette dine data under din profil.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at registrere og behandle dine data på anden vis. Vi oplyser dig i så fald om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne

, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af dine persondata


Ved afgivelse af dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og vinbeholdning er du indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger kan blive tilgængelige for andre brugere, der benytter UWB’s platform. Oplysninger om din vinbeholdning og dit navn vil være offentligt tilgængelige på UWB's platform. Du kan dog vælge at anonymisere din vinbeholdning, så vinen ikke linkes til din profil ved at kontakte UrbanWineBox]. Dine kontaktoplysninger vil blive oplyst til din aftalepart, såfremt du indgår en købs- eller salgsaftale med et andet medlem om køb eller salg af vinprodukter mv. i din vinbeholdning via UWB’s formidlingsplatform. Dine bank- og betalingsoplysninger og lignende vil blive behandlet fortroligt.

Data videregives til vores samarbejdspartnere, fx hostingudbydere, i deres kapacitet af databehandlere for UWB. Dette gøres alene med henblik på at gennemføre de formål, der er beskrevet ovenfor. I vores kontrakter med vores databehandlere sikres, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i denne persondatapolitik og i overensstemmelse med persondatalovens krav.

Vi videregiver herudover ikke dine persondata til tredjemand.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data til andre.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige eller ukorrekte persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ukorrekte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan til enhver tid under din profil foretage ændringer af eller slette dine medlemsoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse til os.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata hurtigst muligt.

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herom på følgende hjemmeside: datatilsynet.dk.