Volnay 2015

Volnay

2015, Domaine Huber-Verdereau
Frankrig