Talbot 1996

Talbot

1996, Chateau Talbot
Frankrig