Solaia 2011 2011 (0.75)

Solaia 2011

2011, Marchesi Antinori
Italien