Meursault "Les Gruyaches" 2014

Meursault "Les Gruyaches"

2014, Heitz-Lochardet
Frankrig