Aloxe-Corton 2003

Aloxe-Corton

2003, Louis Latour
Frankrig